CÔNG THƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG

Hiển thị

09:26 - 06/10/2022

MỘT SỐ YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HẢI DƯƠNG

Đặng Xuân Thưởng Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

14:03 - 07/10/2021

THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU MỘT SỐ NÔNG SẢN CHÍNH CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

PGS. TS Phan Thế Công;ThS. Vũ Anh Tuấn Đại học Thương mại  

14:10 - 15/03/2021

Bắc Giang: thực hiện 5 nhóm giải pháp phát triển ngành Công Thương

  Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho ngành Công Thương Bắc Giang trong năm 2021 là tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo mục tiêu...