CÔNG THƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG

Hiển thị

13:03 - 03/03/2021

Tái cơ cấu công nghiệp Quảng Nam trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung giai đoạn đến năm 2030

Ks Lê Nguyên Thành Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu Phát triển Công nghiệp và Năng lượng