CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI TRONG HỘI NHẬP

Hiển thị

14:15 - 07/10/2021

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ SỐ Ở VIỆT NAM

ThS. Nguyễn Thọ Vân - Công ty Xăng dầu Khu vực II PGS.TS. Phan Thế Công - Đại học Thương mại

09:16 - 22/09/2021

Bảo vệ người tiêu dùng trên nền tảng số: Thực tiễn và những vấn đề pháp lý đặt ra

Nguyễn Quỳnh Anh Cục Quản lý cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bài viết đăng trên Tạp chí in số 61 (T7/2021)