PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

Hiển thị

09:26 - 06/10/2022

MỘT SỐ YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HẢI DƯƠNG

Đặng Xuân Thưởng Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

09:52 - 06/09/2022

Tác động của Hiệp định EVFTA đến xuất khẩu mặt hàng nông sản của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Trịnh Văn Thảo Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

14:03 - 07/10/2021

THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU MỘT SỐ NÔNG SẢN CHÍNH CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

PGS. TS Phan Thế Công;ThS. Vũ Anh Tuấn Đại học Thương mại  

09:30 - 22/09/2021

Một số giải pháp thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Bra-xin trong bối cảnh mới

ThS. Lê Hồng Quang Bộ Công Thương (Bài đăng trên Tạp chí in số 61 (T7/2021)