Thông tin tóm tắt và những kết luận mới Luận án tiến sỹ của NCS Lê Thị Thu Hương

10:58 - 10/11/2022

Tên luận án: Phát triển hệ thống phân phối hàng hóa Việt Nam ở nước ngoài

Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại

Mã số: 9.34.01.21

Nghiên cứu sinh: Lê Thị Thu Hương

Người hướng dẫn khoa học:

+ Hướng dẫn 1: PGS.TS. Đinh Văn Thành

+ Hướng dẫn 2: PGS.TS. Ngô Thị Tuyết Mai

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Bộ Công Thương

Những kết luận mới của luận án:

- Về lý luận: Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề chuyên sâu và toàn diện về phát triển hệ thống phân phối hàng hóa của một quốc gia ở nước ngoài với các khía cạnh chính sách và quản trị phát triển hệ thống phân phối, luận án làm rõ đặc điểm riêng có của hệ thống phân phối hàng hóa của một quốc gia ở nước ngoài, xác lập khái niệm và nội hàm mới của phát triển hệ thống phân phối hàng hóa của một quốc gia ở nước ngoài. Đặc biệt là, làm rõ nội dung, các tiêu chí đánh giá và đưa ra 4 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hệ thống phân phối hàng hóa của một quốc gia ở nước ngoài. Đây là những đóng góp mới về lý luận đối với phát triển hệ thống phân phối của một quốc gia ở nước ngoài trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh kết hợp với phát triển bền vững.

- Về thực tiễn: Trên cơ sở phân tích, đánh giá một cách khoa học về thực trạng phát triển hệ thống phân phối hàng hóa của Việt Nam ở nước ngoài trong những năm qua, luận án chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân về phía nhà nước, về phía doanh nghiệp; Gắn kết cơ sở lý thuyết và thực tiễn, kết hợp với phân tích và dự báo bối cảnh trong tương lai, Luận án xác lập một số quan điểm và định hướng phát triển, đề xuất 3 nhóm giải pháp (đối với Nhà nước, đối với doanh nghiệp, đối với Hiệp hội) và một số kiến nghị cụ thể để phát triển hệ thống phân phối hàng hóa của Việt Nam ở nước ngoài thời kỳ đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030. Các giải pháp và kiến nghị có cơ sở khoa học và thực tiễn, có nhiều điểm mới về liên kết để phát triển hệ thống phân phối hàng hóa của Việt Nam ở nước ngoài.

Vì vậy, Luận án đã lấp đầy khoảng trống nghiên cứu của các nghiên cứu trước đây, có giá trị thực tiễn cao đối với phát triển hệ thống phân phối hàng hóa của Việt Nam ở nước ngoài cả về khía cạnh hoạch định chính sách và khía cạnh doanh nghiệp.

Đồng thời, đây là tài liệu tham khảo có giá trị cho các nhà nghiên cứu và những người có quan tâm./.

Luận án Tiến sĩ

Kết luận điểm mới (tiếng Việt - tiếng Anh)

Tóm tắt Luận án (tiếng Việt - tiếng Anh)

Trích yếu Luận án