Thông tin mới và những đóng góp Luận án tiến sỹ của NCS. Nguyễn Thị Ninh

09:34 - 26/11/2022

  1. Thông tin chung

- Tên đề tài “Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường ASEAN trong bối cảnh hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN”

- Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại

- Mã số: 9.34.01.21

- Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Ninh

- Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Huy Khôi;  PGS.TS. Đỗ Hương Lan

- Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

  1. Những đóng góp mới của Luận án

Thứ nhất, luận án đã hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận về thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa; qua đó, xác lập được khung khổ lý thuyết về thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường các nước trong ASEAN. Trên cơ sở đó, luận án đã giới hạn và lựa chọn các biện pháp vĩ mô của nhà nước và kết hợp các biện pháp này một cách có hiệu quả cho thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN.

Thứ hai, trên cơ sở các tài liệu, số liệu sơ cấp và thứ cấp, luận án đã đánh giá được bức tranh thực trạng về thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường các nước trong ASEAN trong giai đoạn 2011-2020 theo các biện pháp đã lựa chọn. Từ đó, đưa ra được những nhận định, đánh giá về những thành công, hạn chế và nguyên nhân của việc sử dụng các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường các nước ASEAN trong bối cảnh hình thành AEC.

Thứ ba, trên cơ sở luận cứ khoa học vững chắc, cùng với việc phân tích, nhận định về bối cảnh trong nước và quốc tế trong thời gian tới có tác động đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam nói chung và xuất khẩu sang ASEAN nói riêng, luận án đã đưa ra được hệ thống các quan điểm, định hướng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường ASEAN trong bối cảnh hình thành AEC thời kỳ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo tổng hợp Luận án

Điểm mới của Luận án (tiếng Việt - tiếng Anh)

Tóm tắt Luận án (tiếng Việt - tiếng Anh)

Trích yếu Luận án