Thông báo về việc thay đổi nội dung thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

11:23 - 25/10/2021

Do tình hình đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, trên cơ sở Thông báo số 224/TB-CLCT ngày 18 tháng 5 năm 2021 về việc tuyển dụng viên chức năm 2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương thông báo thay đổi thời gian tuyển dụng và địa điểm phỏng vấn như sau:

  1. Thời gian tuyển dụng
  2. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn, từ ngày 28/10/2021 đến ngày 31/10/2021.
  3. Vòng 2: Thi phỏng vấn nghiệp vụ chuyên ngành, từ ngày 06/11/2021 đến ngày 15/11/2021.
  4. Địa điểm phỏng vấn

Trụ sở Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, số 17 Yết Kiêu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Những nội dung khác có liên quan tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 224/TB-CLCT ngày 18 tháng 5 năm 2021 về việc tuyển dụng viên chức năm 2021 của Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương./.

Tải thông báo tại đây

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Văn Khánh