Quyết định Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Tạp chí Nghiên cứu Công nghiệp và Thương mại

10:55 - 16/09/2021

VIỆN TRƯỞNG

VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH CÔNG THƯƠNG

 Căn cứ Quyết định số 4069/QĐ-BCT ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 2255/QĐ-BCT ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền về tổ chức, biên chế, quản lý cán bộ, công chức, viên chức đối với các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Cục và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025;

Căn cứ Giấy phép hoạt động Tạp chí in và Tạp chí điện tử số 375/GP-BTTTT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 5022/QĐ-BCT ngày 29  tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về phê duyệt Đề án vị trí việc làm, Danh mục vị trí việc làm và Cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-CLCT ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Viện,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Tạp chí Nghiên cứu Công nghiệp và Thương mại.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 47/QĐ-CLCT ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương về việc ban hành Quy chế Hoạt động của Tạp chí Nghiên cứu Công nghiệp và Thương mại.

Điều 3. Chánh Văn phòng Viện, Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Công nghiệp và Thương mại, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định và Quy chế tại đây