Quy định về bài viết đăng trên Tạp chí

15:38 - 25/03/2022

I. Qui định chung

  1. Bài viết gửi Tạp chí Nghiên cứu Công nghiệp và Thương mại phải là nguyên bản. Tác giả bài viết phải có trách nhiệm không gửi bài viết của mình để xem xét xuất bản ở những tạp chí khác khi chưa có ý kiến không đăng của Tạp chí Nghiên cứu Công nghiệp và Thương mại.
  2. Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt, tiếng Anh (hoặc cả hai bản dịch xuôi, ngược), sử dụng Ms Word, phông chữ New Time Roman, cỡ chữ 12, cách dòng 1.3pt, cách lề trái 3 cm, cách lề phải 2cm, cách lề trên, dưới 2cm. Độ dài bài viết không quá 7 trang tạp chí (không tính số chữ/trang viết). Bảng, hình vẽ, biểu đồ phải trình bày dạng gốc, không chuyển qua dạng ảnh và gửi kèm file gốc bằng excel, phần mềm thiết kế khác và đường dẫn trên Internet nếu được tải xuống. Bảng, hình vẽ, biểu đồ phải ghi rõ nguồn.
  3. Bài viết gửi đến tạp chí qua email: tapchinctm@moit.gov.vn, hoặc bằng bản cứng đến địa chỉ sau:

Tòa soạn Tạp chí Nghiên cứu Thương mại, Phòng 306, 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

II. Qui định về bố cục bài viết

  1. Tên bài viết:

Tên bài viết không quá 20 từ và phải phản ánh được một cách tổng quát nội dung chính của bài viết. Sau tên bài viết là tên tác giả, ghi rõ chức danh, học hàm, học vị, cơ quan, địa chỉ email và điện thoại liên lạc.

  1. Tóm tắt bài viết:

Phần tóm tắt phải ngắn gọn thành một đoạn văn duy nhất (từ 100- 200 từ). Nội dung cần thể hiện đầy đủ các mặt: (i) Tầm quan trọng và mục đích của bài viết; (ii) Phương pháp nghiên cứu sử dụng; (iii) Những kết quả (kết luận) chính của bài viết.

  1. Từ khóa:

Tác giả cần đưa ra 3 - 5 từ khóa của bài viết theo thứ tự alphabet và thể hiện đặc trưng cho chủ đề của bài viết.

  1. Nội dung bài viết:

Tùy theo chủ để của bài viết, tác giả lựa chọn kết cấu nội dung thích hợp. Tuy nhiên, dạng thức chung của kết cấu nội dung mỗi bài viết gồm: Giới thiệu vắn tắt và tầm quan trọng của chủ đề nghiên cứu; Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu; Kết quả và thảo luận; Kết luận và đề xuất.

  1. Tài liệu tham khảo:

Tài liệu tham khảo sắp xếp theo thứ tự A, B, C. Mỗi bài viết có tối thiểu 7 trang và tối đa 9 trang bao gồm cả tài liệu tham khảo.

Trên đây là các qui định về bài viết gửi đăng Nghiên cứu Công nghiệp và Thương mại.

  Ban biên tập Tạp chí