Quản lý rủi ro và cảnh báo rủi ro sớm của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp

15:03 - 15/11/2023

PGS.TS Phan Tố Uyên; TS. Đinh Lê Hải Hà; TS.Bùi Thị Lành; Th.s Lê Thị Thái

 Trường đại học Kinh tế quốc dân

 

  Tóm tắt

   Trong hoạt động kinh doanh, rủi ro là một hoàn cảnh trong đó có thể xảy ra một sự sai lệch, trái nghịch với kết quả mong muốn, gây mất mát về tài sản và thua lỗ trong hoạt động kinh doanh. Vì vậy, các doanh nghiệp cần phải nghiên cứu về các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của mình để đưa ra những kế họach phòng ngừa hoặc có biện pháp giải quyết kịp thời trước khi xảy ra rủi ro. KRIs đóng một vai trò quan trọng trong quản lý rủi ro của các doanh nghiệp bằng cách dự đoán các rủi ro cao tiềm ẩn và cho phép hành động kịp thời.