Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty trách nhiệm hữu hạn Adidas Việt Nam

10:49 - 11/11/2023

Nguyễn Thị Ngọc Tú[1], Nguyễn Thừa Lộc[2]

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và quyết liệt của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp không phải là vấn đề mới, nhưng rất quan trọng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường. Tác giả bài viết này, thông qua nghiên cứu lý luận về nội dung, phương thức phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp; phân tích thực trạng thị trường tiêu thụ sản phẩm và đề xuất giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty trách nhiệm hữu hạn Adidas Việt Nam.

Từ khóa: Adidas Việt Nam; Hàng may mặc thể thao; Phát triển thị trường; Thị trường tiêu thụ sản phẩm.

 

[1] Trường Đại học Lương Thế Vinh

[2] Phó giáo sư, Tiến sĩ – Trường Đại học Lương Thế Vinh