Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về chỉ số cảnh báo rủi ro chính (KRI) và sự cần thiết áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam

12:08 - 15/11/2023

ThS.NCS. Vũ Thị Thanh Huyền; TS. Đặng Thu Hương

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Theo thống kê, trên thế giới có hơn 80 chuẩn mực/ hướng dẫn về quản lý rủi ro doanh nghiệp [1]. Trong đó có một số tiêu chuẩn và hướng dẫn quản lý rủi ro phổ biến nhất, được áp dụng rộng rãi cho các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau như COSO ERM-2004, ISO 31000:2009...

Các chỉ số cảnh báo rủi ro chính (KRI) là hệ thống các chỉ báo được phát triển dựa trên nền tảng các chuẩn mực quản lý rủi ro trong COSO ERM-2004 và ISO 31000:2009 và thường được tích hợp trong quản lý rủi ro doanh nghiệp. Tuy nhiên, quan niệm về KRI cũng còn khá mới mẻ đối với nhiều doanh nghiệp, cách thức xác định các KRI trong từng lĩnh vực, từng ngành nghề là khác nhau và trong các hướng dẫn về quản lý rủi ro theo COSO ERM-2004 và ISO 31000:2009 cũng chưa đề cập nhiều đến việc này.

 

[1] John Shortreed, John Hicks, Lorraine Craig. Basic frameworks for risk management. Network for Environmental Risk Assessment and Management. 2003