Thông tin về luận án tiến sỹ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Trọng Tiến

17:27 - 31/03/2022

Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Trọng Tiến.

Tên luận án: “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam tại thị trường trong nước”.

Ngành: Kinh doanh thương mại                         Mã ngành: 9.34.01.21

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Thông tin về luận án tiến sĩ tại đây